REGULAMENTUL GENERAL DE PROTECTIA DATELOR - Concordia Security - Firma de protectie si paza

Go to content

Main menu

REGULAMENTUL GENERAL DE PROTECTIA DATELOR

 

Introducere
      
Societatea Concordia Security S.R.L., este inregistrata si functioneaza in conformitate cu legislatia Romaniei si aplica noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679 R.G.P.D. (Regulamentul General privind Protectia Datelor) privind protecția persoanelor fizice și libera circulație a acestor date. În acest sens, prezentăm  aspecte ce trebuiesc cunoscute.

Ce se intelege, conform Regulamentului UE 2016/679, prin date cu caracter personal si prelucrarea acestora?
       -„datele cu caracter personal" sunt informațiile privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”) cu referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale (nume, prenume, adresa de domiciliu, serie si numar C.I., sex, data nastere, fotografie, documente privind pregatirea scolara si profesionala, nr. telefon, situatia familiala, nr. cont bancar);
       -„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
       Societatea Concordia Security, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, are în vedere și respecta principiile Regulamentului general privind protectia datelor astfel încât prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate si transparență, iar datele colectate ă fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Ce categorii de date personale prelucram?

  • Date principale si de familie, ce includ: nume, prenume, CNP, serie si numar act de identitate, data nasterii;

  • Date de contact: domiciliu/resedinta, adresa de e-mail, numar de telefon;

  • Date privind contractul de muncă;

  • Date cu caracter medical– în contextul siguranței la locul de muncă și al medicinei muncii;

  • Date  privind studiile si formarea profesionala  educație, calificări și certificări;

  • Date organizationale :  post, numar de identificare angajat.

  • Putem de asemenea, prelucra anumite categorii speciale de date cu caracter personal, strict in masura permisa de legislatie.


Scopul prelucrarii datelor personale?
      
Concordia Security S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal exclusiv pentru scopurile pentru care au fost colectate, in baza unui temei legal, prevazut de legislatia privind protectia datelor:
- i
ncheierea, executarea sau încetarea contractului individual de munca;
- indeplinirea obligatiilor si acordarea beneficiilor stabilite prin contractual individual de munca;
- monitorizarea obiectivelor si competenta;
- controlul accesului persoanelor și/sau autovehiculelor in obiective;
- monitorizarea ut
ilizarii echipamentelor de comunicații si IT;
- a
sigurarea masurilor tehnice si organizatorice de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal;
- s
olutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor si a persoanelor vizate si a potentialelor litigii;
- c
omunicari sau raportari intre autoritati, institutii guvernamentale.

Ce se intampla in cazul in care se doreste restrictionarea prelucrarii si stergerea datelor cu caracter personal?
      
In cazul în care nu doriti sa ne furnizați datele necesare sau refuzati prelucrarea ulterioara a acestora, atat in initierea cat si in derularea contractelor, precum si pentru îndeplinirea obligatiilor prevazute de reglementarile în vigoare, care se efectueaza doar în baza prelucrarii datelor cu caracter personal,  pun în imposibilitatea inițierii, respectiv continuării relației contractuale.

Care pot fi destinatarii datelor cu caracter personal?
- autoritatile fiscale, autoritatile responsabile cu ocuparea fortei de munca, autoritatile de reglementare, poliția, instantele de judecata, organe de cercetare si urmarire penala;
banci si institutii financiare nebancare;
– terți subcontractantati (prestatori de servicii postale si curierat, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii medicale și de instruire, furnizori de echipamente tehnice, prestatori de servicii, etc.);
– parteneri comerciali.
       Accesul la datele dumneavoastra de catre tertii (persoane juridice) se realizează într-un mod restrictionat, in baza contractelor incheiate cu acestia, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor si confidentialitatea informatiilor.

Drepturile persoanelor vizate privind protectia datelor personale
Regulamentul UE 2016/679 a revizuit si a extins sfera drepturilor personelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal, astfel:
- dreptul la informare cu privire la datele si caracteristicele prelucrarii;
- dreptul la rectificarea și completarea  datelor cu caracter personal inexacte;
- dreptul la stergerea datelor din evidente  în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protectiei datelor cu caracter personal;
- dreptul la restrictionarea prelucrarii, care poate fi exercitat atunci când se aplica unul din urmatoarele cazuri: persoana vizata contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii, persoana vizata se opune stergerii datelor, atunci când firma nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta sau atunci când persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp în care se verifica daca interesele legitime ale firmei prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;
- dreptul la portabilitatea datelor consta în posibilitatea de a solicita transmiterea fara opozitie a datelor personale furnizate de dumneavoastra, intr-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat, pe care le puteti pastra pentru uz personal sau le puteti transmite unui alt operator, in limite acceptabile tehnic si organizatoric;
- d
reptul de opozitie privind prelucrarea datelor personale, din motive întemeiate si legitime, legate de situatia particulara în care vă aflați, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare.;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezinta posibilitatea dumneavoastra de a solicita firmei de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, inclusiv crearea de profilu
ri si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o afecteze într-o masura semnificativa. Acest drept nu se aplică în cazul în care este necesară pentru încheierea sau derularea unui contract cu dumneavoastră, se bazează pe consimțământ sau este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră;
- dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Cat timp sunt prelucrate datele personale de catre Concordia Security S.R.L.?
       Vom păstra datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este în mod legal necesar pentru scopurile enumerate anterior. În anumite situatii prevazute de lege, putem păstra datele dvs. cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu cerințele  fiscale sau contabile.
       În cazul în care datele dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare acestea sunt șterse sau arhivate în siguranță, pe perioadele stabilite prin dispozitiile legale, într-un mod care garantează faptul că nu vor mai fi utilizate de către societate.

Datele dumneavoastra cu caracter personal se afla in siguranta
      
Având în vedere stadiul actual al tehnicii, Concordia Security utilizează proceduri tehnice și organizatorice pentru a asigura prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legile în vigoare.
       Concordia Security protejeaza securitatea datelor cu caracter personal, iar in sprijinul acestui angajament s-au implementat masuri tehnice, fizice si organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal (inclusiv datele cu caracter personal cu caracter sensibil) in legatura cu: distrugerea, utilizarea, modificarea si/sau dezvaluirea lor neautorizata sau accidentala, furtul si pierderea accidentala si/sau accesul neautorizat la date, utilizarea lor necorespunzatoare, distrugerea datelor si/sau orice alta forma de prelucrare neautorizata a lor.

Date de contact
      
Pentru orice informații sau solicitari cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră, puteti sa ne contactati  la nr. de telefon 021.41.00.797 sau la adresa de email contact@concordia-security.ro.
       Mentionam ca informatiile prezentate mai sus vor fi permanent la dispozitia dumneavoastra, în format actualizat, pe site-ul www.concordiasecurity.ro.

Back to content | Back to main menu